Nhận Deal Margin Lãi Suất 10%/năm - Contact: 0967361538 - skype: xathu_vgold

Danh Muc Khuyen Nghi
Cổ Phiếu
Vùng Mua
Target
Chu Kỳ Đầu Tư
Ngày Mua
Stop Loss
Tình Trạng
FPT
Dưới 42.x
56,5
6Tháng
02/08/2016
38,9
Nắm Giữ
FMC
21.x
27.5
6Tháng
15/09/2016
19.3
Nắm Giữ
CLC
60.x
71.5
6Tháng
14/09/2016
54.0
Nắm Giữ
CAV
81.x
110
6Tháng
21/09/2016
76.0
Mua Mới
LIX
52
63
2Tháng
20/09/2016
49.0
Mua Mới

Kết Quả Kinh Doanh Quý 3 của các doanh nghiệp

Thursday, October 20, 2016


FPT: Doanh thu quý 3 đạt 10.650 tỷ tăng 7% và LNST đạt 667 tỷ giảm 29% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, FPT đạt hơn 28.468 tỷ đồng doanh thu giảm 3% và 1.744 tỷ đồng LNST tăng 5%, EPS đạt 2.900 đ

CLC: Doanh thu quý 3 đạt 455,4 tỷ giảm 3,1% và LNST đạt 28,3 tỷ giảm 13,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, CLC đạt hơn 1.309 tỷ đồng doanh thu tăng 5,2% và 76 tỷ đồng LNST tăng 6,1%, EPS đạt 5.801đ

QHD: Doanh thu quý 3 đạt 64,2 tỷ giảm 22,9% và LNST đạt 5,82 tỷ giảm 43% so với cùng kỳ. Tuy nhiên lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, QHD đạt hơn 222,8 tỷ đồng doanh thu tăng nhẹ 0,4% và 27,9 tỷ đồng LNST tăng 17,9%, EPS đạt 5.050đ

SMC: Doanh thu quý 3 đạt 2.181,4 tỷ giảm 15% và LNST đạt 58 tỷ tăng 35 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, SMC đạt hơn 6.556 tỷ đồng doanh thu giảm 18% và 284,7 tỷ đồng LNST trong khi cùng kỳ (-200tỷ), như vậy, công ty đã hoàn thành gấp 5 lần kế hoạch cả năm 2016 (60 tỷ).

BBCDoanh thu quý 3 đạt 330,5 tỷ tăng 16,9% và LNST đạt 27,3 tỷ tăng 42,8% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, LIX đạt hơn 758,3 tỷ đồng doanh thu tăng 6,5% và 52,4 tỷ đồng LNST tăng 15,8% so với 9 tháng đầu năm 2015, như vậy, công ty đã hoàn thành 80,6% kế hoạch cả năm 2016 (160 tỷ).

LIX: Doanh thu quý 3 đạt 511 tỷ tăng 13% và LNST đạt 37 tỷ tăng 21% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, LIX đạt hơn 1.141 tỷ đồng doanh thu tăng 14% và 121 tỷ đồng LNST tăng 23% so với 9 tháng đầu năm 2015, như vậy, công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch cả năm 2016 (65tỷ).

VCB: Quý 3 Thu nhập lãi thuần đạt 4.488,5 tỷ đồng tăng 13.6%, LNST đạt 1.641,5tỷ tăng 39,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm VCB đạt 13.646 tỷ đồng tăng 23,8% và LNST đạt 5.070 tỷ đồng tăng 39,5% so với cùng kỳ. VCB đã hoàn thành 84,35%  kế hoạch lợi nhuận năm, tỷ lệ nợ xấu giảm con 1,75%

VHC: Quý 3 doanh thu đạt 1.879 tỷ đồng tăng 30%, LNST đạt 132tỷ tăng 120% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm VHC đạt 5.560 tỷ đồng tăng 19% và LNST đạt 457 tỷ đồng tăng 81% so với cùng kỳ. VHC đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và vượt 31% kế hoạch lợi nhuận. EPS đạt 5.715đ. VHC có kết quả đột biến như trên là nhờ nhà máy chế biến mới ở Vạn Đức Tiền Giang đi vào hoạt động (6/2016).

HCM: Doanh thu quý 3 đạt 218,6tỷ tăng 53% và LNST đạt 81,8 tỷ tăng 80.5% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, HSC đạt hơn 228,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 59% so với 9 tháng đầu năm 2015, như vậy, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch cả năm 2016.

HAX: Quý 3 doanh thu đạt 575tỷ, Lợi nhuận sau thuế đạt 29.8tỷ. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 1873,7tỷ, lợi nhuận sau thuế đạt 63.5tỷ

HSG: Kết thúc năm tài chính 2016 HSG đạt 30.270tỷ đồng doanh thu, LNST đạt 1.585,7tỷ đồng bằng 231% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2016 HSG đạt 9.352,4 tỷ, LNST đạt 764.4tỷ

CVT: Doanh thu quý 3 đạt 292,67 tỷ đồng, tăng 56%, lợi nhuận gộp đạt 54,56 tỷ đồng, tăng mạnh 66%, Lợi nhuận sau thuế đạt 29,36 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự đột biến trên là do CMC đưa dây chuyền công nghệ mới đi vào sản xuất ổn định, tiết kiệm được chi phí sản xuất triệt để. Lũy kế 9 đạt 756,8 tỷ đồng doanh thu, tăng 48% so với cùng kỳ, LNST đạt 88,6 tỷ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

DQC: Quý 3/2016, doanh thu đạt 250,36 tỷ đồng, giảm 29 tỷ đồng tương ứng mức giảm 10% so với cùng kỳ, trong khi đó LNST đạt trên 45,1 tỷ đồng, tăng đột biến 57% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu đạt 698,3 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ và thực hiện được 63% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 152 tỷ đồng, tăng trưởng 14%. Nguyên nhân của sự đột biến trên là do chi phí lãi vay giảm, giá vốn giảm và doanh thu nội địa tăng. Năm 2016, Bóng đèn Điện Quang đặt chỉ tiêu doanh thu 1.100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 230 tỷ đồng; cổ tức chi trả 30%.

LIX:  Quý 3 doanh thu thuần đạt 511 tỷ đồng, tăng 60 tỷ đồng tương ứng 13% so với cùng kỳ, trong khi đó giá vốn hàng bán tăng nhẹ hơn 12% nên lợi nhuận gộp đạt được 106,8 tỷ đồng, tăng 17 tỷ đồng so với quý 3 năm ngoái, Lợi nhuận trước thuế còn 46,18 tỷ đồng, tăng 18% so với quý 3/2015, do chi phí bán hàng tăng. Lũy kế 9 tháng doanh thu đạt 1.441 tỷ đồng tăng 14% và hoàn thành 78% kế hoạch năm (1.850 tỷ đồng), LNTT đạt 150,9 tỷ đồng, tăng gần 25 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 20% và đã thực hiện được đến 94% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (160 tỷ đồng), LNST đạt 120,7 tỷ đồng,  EPS đạt 3.726 đồng.

SSIQuý 3 doanh thu đạt 689,8tỷ, tăng 80% và LNST đạt 406tỷ tăng 50% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng doanh thu hơn 1.689 tỷ đồng, LNTT thuế đạt 900,7 tỷ đồng.

NNCDoanh thu quý 3 đạt 148tỷ tăng 11, LNST đạt 45tỷ tăng 18% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, NNC đạt 414 tỷ đồng doanh thu, tăng 18%. Lợi nhuận sau thuế 136 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) đạt 10.400 đồng, cao nhất trong nhóm cổ phiếu ngành đá xây dựng.

LHG: doanh thu quý 3 đạt 72.4tỷ tăng 129%, LNST đạt 21tỷ tăng gấp 3lần cùng kỳ, Lũy kế 9 tháng đầu năm. Lũy kế 9 tháng đạt 180 tỷ đồng doanh thu và 60 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 26% và 131% so với cùng kỳ năm 2015. Với kế hoạch đặt ra, LHG đã hoàn thành 61,9% kế hoạch tổng doanh thu và gần 80% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2016.

Bội Chi Ngân Sách 9Tháng Đầu Năm đạt...

Sunday, October 2, 2016

Bội chi ngân sách trong 9 tháng đầu năm ước đạt 154,2 nghìn tỷ, đồng trong đó Tổng Thu ước đạt 665,2 nghìn tỷ đồng = 65.6% dự toán năm, Tổng Chi ước đạt 819,4 nghìn tỷ đồng bằng 64,4% dự toán năm. Tính ra, mỗi ngày, ngân sách Nhà nước bội chi khoảng trên 570 tỷ đồng.

Trong tổng 665,2 nghìn tỷ đồng thu ngân sách thì thu nội địa chiếm 530 nghìn tỷ đồng, Chi ngân sách vẫn tập trung chủ yếu vào chi thường xuyên với khoảng 70%, chi cho đầu tư, trả nợ chỉ chiếm trên 28% tổng nguồn vốn cấp.

Số tiền chi trả nợ viện trợ đạt tới 109,8 nghìn tỷ đồng, bình quân cứ thu ngân sách được 6tỷ đồng thì đem trả nợ hết 1tỷ đồng. Theo các chuyên gia kinh tế với điều kiện tăng trưởng kinh tế như hiện nay thì thu ngân sách khó đạt như dự toán, và tăng trưởng không đạt mục tiêu sẽ làm gia tăng bội chi ngân sách và nợ công.
Bản Tin Thị Trường Ngày 29/09/2016

Wednesday, September 28, 2016

Thị Trường Tài Chính Quốc Tế
 • Như tôi dự báo vào đầu tháng 09, FED tiếp tục duy trì mức lãi suất 0.5% và Nhật Bản duy trì mức lãi suất âm 0.1% 
 • Cuộc bầu cử Mỹ đang nghiên về bà Hillary Clinton sau cuộc tranh luận trực tiếp kết thúc vào ngày 27/09
 • Chính phủ Liên Bang Mỹ có khả năng đối diện với nguy cơ đóng cửa khi thượng viện mỹ hôm 27/9 phản đối dự luật cấp kinh phí tạm thời cho Chính Phủ Liên Bang. Nguyên nhân chủ yếu là do văn bản dự luật này đã loại bỏ gói viện trợ trị giá 220tr USD để xử lý cuộc khủng hoảng nước sinh hoạt tại thành Phố Flint, Bang Michigan. Tài khóa hiện nay của Mỹ sẽ kết thúc vào cuối tuần này và nếu Quốc hội Mỹ không thông qua dự luật cấp kinh phí tạm thời cho Chính Phủ Liên Bang thì một số cơ quan chính phủ phải đóng cửa vì hết kinh phí hoạt động vào ngày 1/10/2016. 
 • Tối qua giá dầu đã tăng hơn 6% sau khi  các nước hiệp hội dầu mỏ nhóm họp tại Algeria đạt được thỏa thuận đóng băng sản lượng nhằm đẩy giá dầu thô lên 60$/thùng. Theo Reuters OPEC đã đồng ý giảm xuống 32.5tr trùng mỗi ngày từ mức 33,24 triệu thùng mỗi ngày như hiện nay
 • Nền kinh tế Trung Quốc đang tăng trưởng trở lại sau một thời gian dài trì trệ do dư thừa cung và hạ cánh cứng, đều này được thể hiện qua lợi nhuận của các doanh nghiệp Công Nghiệp Trung Quốc trong tháng 8 vừa qua đã tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 80 tỷ USD cao nhất trong 3 năm qua. Trong đó sản xuất Oto, Thép và lọc dầu là 3 ngành đóng gốp chính tốc độ tăng trưởng trên. 
 • Giá đường thế giới tăng mạnh 9.1% do sản lượng sụt giảm mạnh và đạt mức cao nhất kể từ 2012 đến nay. 
Thị Trường Tài Chính Trong Nươc

 • Phiên giao dịch 28/9 khối ngoại tiếp tục bán ròng 37 tỷ USD trên HOSE đây là phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp kể từ phiên mua ròng 85 tỷ vào ngày 23/09. 
 • Đã giải ngân được hơn 86,3% gói 30,000 tỷ đồng tương ứng với 28,300 tỷ 
 • Tỷ giá đang duy trì ở mức ổn định, do nguồn cung ngoại tệ dồi dào, nguồn vốn FDI tiếp tục tăng mạnh. 
 • Trong ba quý đầu năm tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được cấp mới và tăng thêm khoảng 16.3 tỷ USD trong đó Hàn Quốc dẫn đầu với 5,58 tỷ USD, Singapore đứng thứ hai với 1,84 tỷ USD, Nhật Bản xếp thứ 3 với 1,7 tỷ USD. 
 • Trong 9 tháng đầu năm Việt Nam xuât siêu 2.55 tỷ, trong đó xuất khẩu tăng 6.5% so với cùng kỳ và nhập khẩu tăng 0.7% so với cùng kỳ 
 • Từ đầu năm 2016 NHNN đã mua vào khoản 10 tỷ USD, Dự trữ ngoại hối được dự báo khoản hơn 40 tỷ USD mức lớn nhất từ trước đến nay, với kim ngạnh nhập khẩu trung bình khoản 13,7 tỷ USD hiện nay thì mức dự trữ ngoại hối như hiện nay là khá An toàn vì còn có nguồn cung từ xuất khẩu. 
 • Việc HSX chia nhỏ bước giá cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản Thị Trường khi mà nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quen với cách thức giao dịch mới. Biên độ biến động giá trong phiên hẹp hơn gây khó khăn cho nhà đầu tư lướt sóng. Với một Thị Trường đầu cơ nhưng TTCK Việt Nam việc biên độ giao động của cổ phiếu hẹp hơn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh khoản thị trường. 
 • Khối ngoại dự kiến có thể sẽ còn áp lực bán ròng trong tuần giao dịch này do ảnh hưởng một phần từ hoạt động rút CCQ của quỹ Van Eck khi mà quỹ này vẫn đang giao dịch ở mức discount lớn. 
 • Thông Tin Hỗ Trợ
 • Thanh khoản vẫn được duy trì ở mức khối lượng trung bình 10 phiên gần nhất 130 triệu cổ phiếu/ phiên 
 • Lãi suất huy động giảm là động lực giảm lãi vay hỗ trợ doanh nghiệp 
 • Báo cáo tài chính quý 3 đang cận kề, sẽ có quá trình chọn lọc doanh nghiệp tốt. 
 • Bộ Công thương đã chính thức công bố danh mục 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nới room lên tối đa 100%. 
 • Lãi suất liên ngân hàng thấp kỹ lục, do NHNN đang tăng dự trữ ngoại hối qua kênh mua ngoại tệ tạo cung tiền giúp thanh khoản hệ thống dồi dào. 
 • Fed chưa tăng lãi suất trong tháng 9 
Quan điểm ngắn hạn: Tập trung dòng cổ phiếu lợi nhuận tốt đón BCTC quý 3

 • Sau khi vượt đỉnh 680 thành công Vnindex sẽ quay lại test vùng này trong ngắn hạn xen kẽ phiên tăng phiên giảm, giao dịch theo xu hướng sideway up tiến sát 700. 
 • Tuy nhiên việc Vnindex tăng trong vùng này không còn nhiều ý nghĩa khi tổng số mã tăng điểm vẫn thấp hơn nhiều so với số lượng mã giảm điểm do sự chi phối của nhóm cổ phiếu lớn. Vì vậy điều quan trọng nhất mà nhà đầu tư cần quan tâm lúc này chính là tìm ra những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt mua trước đón đầu. Có thể tập trung vào nhóm cổ phiếu có kỳ vọng lợi nhuận quý 3 tăng trưởng tốt như: CLC, FPT, TCT, FMC, FCN, DBT, S55, MCC..... 
Quan điểm kỹ thuật: Khả quan
 • Vnindex vẫn đang nằm trong xu thế tăng và hiện tại Vni đang tiến sát đến vùng điểm kỳ vọng của thị trường trong giai đoạn đầu năm 700-720điểm
 • Vni vừa bức phá mô hình tam giác với khối lượng trung bình đều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư cũng không thật sự sẵn sàn giải ngân toàn bộ mà chỉ tập trung vào một số mã cổ phiếu nhất định
 • khả năng thị trường sẽ xen kẽ phiên tăng phiên giảm để tiến sát ngưỡng kháng cự phía trên trong vài tuần tới.

DBT - Khuyến Nghị Mua 20.x

Thursday, September 22, 2016

Công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre (HNX)I. Thông Tin Doanh Nghiệp
Địa chỉ: 6A3, Quốc lộ 60, Phường Phú Tân, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre.
1.Vốn Điều Lệ: 77tỷ
2. Cơ Cấu Cổ Đông

3. Ngành Nghề Kinh Doanh
 • Sản xuất thuốc trị bệnh cho người
 • Bán buôn dược phẩm, dụng cụ y tế, mỹ phẩm
 • Xuất nhập khẩu mặt hàng thuốc thành phẩm
 • Mua bán dược liệu
 • Bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế
 • Xuất nhập khẩu dược liệu
4. Lợi Thế Cạnh Tranh
 • BEPHARCO là nhà phân phối lớn uy tín trên toàn Quốc và đối tác nước ngoài.
 • DBT có hệ thống kênh phân phối gồm 6 chi nhánh lớn đặt tại Hà Nội, Ninh Bình, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP. HCM và Cần Thơ. Riêng tại Bến Tre DBT có 8 hiệu thuốc huyện thị, hơn 30 cửa hàng bán buôn và bán lẻ, 700 đại lý bán hàng kinh doanh
 • Có đội ngũ trình dược viên, Cộng tác viên bán hàng chuyên nghiệp trải rộng khắp các tỉnh thành cả nước
 • Sản Phẩm đa dạng: Thuốc do công ty tự sản xuất, Liên doanh với nước ngoài sản xuất và nhập khẩu 
 • Nguyên phụ liệu bao bì đầu vào được kiểm tra 100% với hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đồng bộ, đạt tiêu chuẩn châu Âu, được cung cấp bởi các công ty đa quốc gia nổi tiếng trên thế giới với độ chính xác cao theo đúng tiêu chuẩn GLP.
 • Là Doanh Nghiệp được nhà nước cấp phép xuất nhập khẩu trực tiếp đầu tiên ở Việt Nam.
 • Bepharco là đối tác chiến lược lâu năm của Gedeon Richter (Hungary) tại thị trường Việt Nam, 
6. Đầu Tư: 
 • Nhà máy sản xuất dược phẩm Meyer-BPC do công ty Cổ phần Dược phẩm Bến Tre liên doanh với Meyer Pharmaceuticals Ltd, Hong Kong đã đưa vào hoạt động với trên 100 sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP-GLP- GSP WHO được phân phối lưu thông trên toàn quốc và xuất khẩu. (Nắm giữ 60% cổ phần)
 • Gốp vốn liên kết tại CTCP Dược Phẩm trung ương CODUPHA với tỷ lệ 25.16% và CTCP vắcxin sinh phẩm nha trang với tỷ lệ 21.5%.
II. Hoạt Động Kinh Doanh
1. Kết Quả Kinh Doanh Hiện Tại
 • BEPHARCO là nhà phân phối lớn trên thị trường với doanh thu hàng năm trung bình khoảng 550tỷ, trong đó giá vốn chiếm khoản 80% và đang có xu hướng giảm dần tỷ trọng so với doanh thu, trong nữa đầu năm 2016 tỷ lệ này chỉ còn 73.6%
 • Giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2014 doanh thu sụt giảm nhẹ từ mức 586tỷ năm 2012 xuống còn 529tỷ năm 2014 tương đương khoảng 9%, nguyên nhân chủ yếu từ việc nền kinh tế suy thoái, một số mặt hàng chức năng sụt giảm doanh thu. Tuy nhiên, nhờ tiết kiệm chi phí đầu vào nên mức lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vẫn duy trì ổn định ở mức khoảng hơn 11tỷ.
 • Doanh số bắt đầu tăng trở lại trong thời gian gần đây, cụ thể năm 2015 doanh thu tăng khoảng 5% so với năm 2014 và đánh dấu bước tăng trưởng ngoạn mục về lợi nhuận sau thuế với mức tăng 95% so với cùng kỳ nhờ giá vốn hàng bán đang sụt giảm.
 • Lũy kế 6tháng đầu năm Bepharco đạt 272.8tỷ bằng 102% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 11.9tỷ bằng 128% so với cùng kỳ. Đánh dấu sự trở lại của DBT
2. Kế Hoạch Kinh Doanh Tương Lai

III. Khuyến Nghị Mua Bán
Khuyến nghị mua DBT tại vùng mua 21.x target kỳ vọng 27 trong 3tháng với lý do:

Biểu đồ giá

CAV - Khuyến Nghị Mua 81.x

Tuesday, September 20, 2016

Công ty cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (HOSE)
I. Thông Tin Doanh Nghiệp
Địa chỉ: 70-72 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM
 • Sản phẩm rất phong phú đa dạng có thể kể đến như: cáp điện dân dụng, các loại cáp chuyên dụng được dùng trong lĩnh vực công nghiệp và dòng cáp truyền tải điện. Dòng sản phẩm đóng góp chính vào nguồn doanh thu của CAV có thể kể đến là cáp ngầm trung thế, cáp điện lực và cáp xuất khẩu. 

 • Khách hàng chính của CAV là các công ty Điện lực, các nhà thầu xây dựng và xây lắp điện dân dựng công nghiệp, các nhà sản xuất có sử dụng máy móc thiết bị công nghiệp và các hộ gia đình.
1.Vốn Điều Lệ: 288 tỷ
2. Cơ Cấu Cổ Đông

3. Ngành Nghề Kinh Doanh
 • Sản xuất - mua bán dây cáp điện, vật liệu kỹ thuật điện 
 • Sản xuất sản phẩm từ kim loại màu 
 • Kinh doanh nhà ở, văn phòng cho thuê
4. Lợi Thế Cạnh Tranh
 • CADIVI là đối tác chiến lược hàng đầu của Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam 
 • Đạt danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” trong 20 năm liên tục từ năm 1997 -2016
 • Năng lực sản xuất lớn với 60.000 tấn sản phẩm từ đồng, 40.000 tấn sản phẩm từ nhôm và 20.000 tấn sản phẩm từ nhựa trong một năm, với năm nhà máy sản xuất lớn, hiện đai đặt tại TPHCM, Đồng Nai, Đà Nẵng sắp tới là Hà Nội 
 • Nhu cầu tiêu thụ trong nước khá lớn, do điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng mạng lưới điện tại các tỉnh miền trung ,đông nam bộ và Tây nguyên. Bên cạnh đó còn có nhu cầu nâng cấp hệ thống dây dẫn và các thiết bị cũ kỹ không đủ tiêu chí an toàn theo tiêu chuẩn mới.
 • Đã khẳng định được uy tín hàng đầu về cung cấp vật tư ngành điện trên thị trường, được các đối tác trong và ngoài nước đánh giá cao về chất lượng sản phẩm và giá thành. Hiện tại Cadivi chiếm khoảng 30% thị phần dây cáp điện cả nước; trong đó thị trường miền Nam chiếm tới 90%, miền Trung chiếm khoảng 30% và miền Bắc chiếm 20%.
 • Mạng lưới phân phối rộng khắp trải dài từ Bắc vào Nam, Hiện tại Cadivi sở hữu hệ thống phân phối với khoảng 2.200 cửa hàng, trong đó có 200 cửa hàng là đại lý phân phối cấp 1 và 2.000 cửa hàng là đại lý phân phối cấp 2. Đồng thời, trong năm 2015 Cadivi hoàn tất kế hoạch mở thêm ba hệ thống phân phối ở Campuchia, Myanmar và Nhật, qua đó nâng tổng số nhà phân phối ở nước ngoài hiện có lên 13. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành nhà cung cấp Dây Cáp Điện hàng đầu Đông Nam Á.
 • Trong những năm gần đây, ngành điện Việt Nam phát triển với tốc độ khá nhanh (trên 10%/năm), là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất và cung cấp các thiết bị điện cho các ngành. Trong đó, dây cáp điện là ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ sự phát triển các ngành nghề liên quan đến việc phát triển cơ sở hạ tầng như: viễn thông, điện lực, xây dựng dân dụng và công nghiệp. 
 • Dự kiến từ năm 2016-2025 ngành thiết bị điện cần phát triển để đáp ứng 70% nhu cầu trong nước về thiết bị điện, trạm biến áp, 55% động cơ về điện, một số chủng loại máy phát điện thông dụng, 50-60% nhu cầu máybiến thế 110-220K và năm 2015 xuất khẩu đạt 30-35% giá trị sản xuất; đáp ứng 60-70% nhu cầu trong nước các loại công tơ điện, khí cụ điện, các hệ thống ghi đếm - giám sát an toàn lưới điện.
 • Hiện nay, nhu cầu dây và cáp điện phục vụ cho các ngành xây dựng và sản xuất như xe hơi, điện tử và viễn thông đang ngày càng gia tăng. Với lợi thế và uy tín của mình CAV kỳ vọng sẽ chiếm lĩnh thị trường này trong tương lai.
5. Khuyết điểm:
 • Chi Phí sản xuất phụ thuộc khá nhiều vào giá cả nguyên vật liệu chính Nhôm, đồng (chiếm 75% nguồn nguyên liệu đầu vào), và thường thiếu không ổn định.
 • Doanh Thu Cadivi phụ thuộc khá lớn vào Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam, hệ thống bán lẽ chưa được phát triển mạnh, đồng bộ.
 • Nguồn nguyên liệu chủ yếu mua từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore nên tỷ giá USD/VND cũng tác động lớn đến chi phí.
 • Sự trỗi dậy của các doanh nghiệp cùng ngành như: CTCp Cơ điện Trần Phú, Công ty liên doanh LG Vina Cable, Công ty Taya Việt Nam v.v.. 
6. Đầu Tư: 
 • Cadivi hiện có 4 xí nghiệp: XN Tân Á, Xí Nghiệp Thành Mỹ, Xí Nghiệp Long Biên, Nhà máy cadivi miền trung và Chi nhánh Miền Trung.
 • Cadivi hiện tại đầu tư vốn vào hai công ty con: Công Ty TNHH MTV Cadivi Đồng Nai với 100tỷ đồng chiếm 100% vốn điều lệ và Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc với 5tỷ chiếm 100% vốn điều lệ
 • Nghiên cứu và sản xuất lại các sản phẩm mới được triển khai trong năm 2015 chưa thành công như dây otô, cáp cao su...
 • Nghiên cứu sản xuất thử các sản phẩm theo yêu cầu giảm tổn thất của ngành điện lực.
 • Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện giai đoạn 2 tại KCN Tân Phú Trung theo đúng tiến độ
 • Triển khai mới các dự án: Dự án nâng cao năng lực sản xuất dây điện dân dụng, dự án đầu tư dây chuyền bọc dây Ôtô, Dự án đầu tư lò nấu đồng UPCAST, Dự án thành lập cơ sở 2 XN Thành Mỹ, Đầu tư thuê đất tại KCN Tân Phú Trung...
 • Triển khai dự án "đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất cáp ngầm trung và hạ thế" - giai đoạn 2
II. Hoạt Động Kinh Doanh
1. Kết Quả Kinh Doanh Hiện Tại
 • Năm 2012, Cadivi đạt doanh thu 3.394,4 tỷ đồng và 124,3 tỷ lợi nhuận được đánh giá là năm thành công của CAV do nền kinh tế đang gặp khó khăn. Nối tiếp đà tăng trưởng năm 2013 CAV đạt 4.462,4 tỷ đồng doanh thu tăng 31.5% so với cùng kỳ, nhưng do chi phí đầu tư vào công ty con tại Đồng nai và dây chuyền sản xuất mới nên mức lợi nhuận chỉ tăng trưởng nhẹ 2%. Đến năm 2014 doanh thu tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức 20.9% và lợi nhuận tăng 2.4%, năm 2015 Doanh thu tăng nhẹ khoảng 9.5% nhưng lợi nhuận tăng trưởng mạnh 32% nhờ chi phí đầu tư giảm xuống.
 • Năm 2016, Lũy kế 6 tháng đầu năm CAV đạt hơn 2,716tỷ bằng 107% so với cùng kỳ, LNTT đạt 152.2tỷ bằng 152% so với năm 2016
 • Nhìn chung trung bình CAV đạt tốc độ  tăng trưởng doanh thu bình quân 20%/năm là tín hiệu đáng mừng cho cổ đông.
2. Kế Hoạch Kinh Doanh Tương Lai
 • Dự kiến năm 2016 Cadivi đạt 6000 tỷ doanh thu, 250tỷ đồng lợi nhuân trước thuế bằng 105.9% và 114.2% năm 2015, và chi trả 30% cổ tức tiền
 • Lấy sản xuất, kinh doanh dây cáp điện, khí cụ điện làm trọng tâm.
 • CADIVI đẩy mạnh đầu tư và đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm để xứng đáng với sự tín nhiệm, sự tin tưởng của các đối tác, khách hàng. 
 • Xúc tiến hợp tác với các đơn vị xây dựng lớn trong nước để tăng cường lợi thế cạnh tranh và đem lại lợi ích thiết thực cho đôi bên.
 • Hoạt động xuất khẩu: Phát triển thị trường Campuchia, Myanmar, Lào và xúc tiến tiếp cận thị trường Nhật bản, Cu Ba, Philippines.
III. Khuyến Nghị Mua Bán
Khuyến nghị mua CAV tại vùng mua 81.x target kỳ vọng 110 trong 3tháng với lý do:
 • Trong giai đoạn nữa cuối năm 2016 giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục giảm nên kỳ vọng chi phí sản xuất sẽ giảm xuống, Lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng.
 • Hưởng lợi từ dự án "Ngầm hóa lưới điện TPHCM" đến năm 2020, Thị Trường xuất khẩu tăng mạnh đặt biệt là khách hàng nhật bản
 • Tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 15-20%
Biểu đồ giá

Những lý do khiến FED chưa tăng lãi suất trong tháng 09

Vào ngày 20/09 - 21/09 tới đây FED sẽ tiến hành cuộc họp quan trọng về việc có nên tăng lãi suất hay chưa.

Theo kế hoạch FED sẽ thực hiện hai lần tăng lãi suất trong năm 2016, tuy nhiên đã đi qua được 3/4 chặng đường FED vẫn chưa thực hiện lần tăng lãi suất nào, do đó áp lực tăng lãi suất sẽ tăng dần trong những tháng cuối năm.

Và trong tháng 9 này tiếp tục được kỳ vọng là sẽ chưa tăng lãi suất do còn nhiều yếu tố chưa đạt như kỳ vọng, cụ thể là:
 • Lạm phát Mỹ trong tháng 8 chỉ là 0,8% và lạm phát trong 8 tháng đầu năm khoảng 1,1%, thấp hơn nhiều so với mức mục tiêu đặt ra để tăng lãi suất là lạm phát đạt 2%. 
 • Số lượng việc làm trong tháng 8 tạo mới khoảng 100.000, giảm đáng kể so với mức trên 200.000 của tháng 7. Điều này cho thấy thị trường lao động cũng chưa ổn định như mong muốn.
 • Chỉ số PMI Mỹ tháng 8 ở mức dưới 51, giảm đáng kể so với các tháng trước.

Bản Tin Thị Trường Chứng Khoán ngày 21/09/2016

Thị Trường Tài Chính Quốc Tế
 • Đồng USD tăng mạnh
 • Giá đường thế giới tăng mạnh 6.35% do sản lượng sụt giảm mạnh và đạt mức cao nhất kể từ 2012 đến nay.
 • FED sẽ có cuộc họp từ ngày 20/09 – 21/09 với kỳ vọng chưa tăng ngay lãi suất trong tháng này. Theo kế hoạch, FED sẽ tăng lãi suất 2 lần trong năm 2016 nhưng ¾ quãng đường đã đi qua và FED chưa thực hiện lần tăng lãi suất nào. Do đó, áp lực tăng lãi suất của FED sẽ tăng dần trong những tháng cuối năm và điều này sẽ tiềm ẩn nhiêu rủi ro cho TTCK.
Thị Trường Tài Chính Trong Nươc
 • Việc HSX chia nhỏ bước giá cũng đã ảnh hưởng đáng kể đến thanh khoản Thị Trường khi mà nhiều nhà đầu tư vẫn chưa quen với cách thức giao dịch mới. Biên độ biến động giá trong phiên hẹp hơn gây khó khăn cho nhà đầu tư lướt sóng. Với một Thị Trường đầu cơ nhưng TTCK Việt Nam việc biên độ giao động của cổ phiếu hẹp hơn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến thanh khoản thị trường.
 • Kết thúc kỳ cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF trong xu hướng tích cực khi lực cầu nội đã đỡ được áp lực bán của khối ngoại.
 • Khối ngoại dự kiến có thể sẽ còn áp lực bán ròng trong tuần giao dịch này do ảnh hưởng một phần từ hoạt động rút CCQ của quỹ Van Eck khi mà quỹ này vẫn đang giao dịch ở mức discount lớn.
 • Nhóm cổ phiếu thị giá nhỏ có dấu hiệu tích cực trở lại khi nhiều mã đóng cửa giá xanh và trần với khối lượng giao dịch lớn đáng chú ý là FLC
Thông Tin Hỗ Trợ
 • Báo cáo tài chính quý 3 đang cận kề, sẽ có quá trình chọn lọc doanh nghiệp tốt.
 • Bộ Công thương đã chính thức công bố danh mục 67 ngành nghề kinh doanh có điều kiện được nới room lên tối đa 100%.
 • Lãi suất liên ngân hàng thấp kỹ lục, do NHNN đang tăng dự trữ ngoại hối qua kênh mua ngoại tệ tạo cung tiền giúp thanh khoản hệ thống dồi dào.
 • Fed chưa tăng lãi suất trong tháng 9
 • Giá Dầu có thể hồi phục ngăn hạn do tín hiệu tích cực từ việc OPEC kéo dài thời hạn đóng băng sản lượng
Quan điểm ngắn hạn
 • Hạn chế giải ngân những cổ phiếu tăng quá nóng trong giai đoạn vừa qua, chờ TT tiến về sát vùng hỗ trợ 640 – 645 tập trung vào nhóm cổ phiếu có kỳ vọng lợi nhuận quý 3 tăng trưởng tốt như: CLC, FPT, TCT, FMC, REE,  .....

FPT - Khuyến Nghị Mua Với Giá mục Tiêu 56.5

Thông Tin Hỗ Trợ
 • SCIC thoái 6% vốn nhà nước tương đương với 27.5triệu cổ phiếu
 • FPT đã trúng thầu gói hệ thống chuyển mạch tài chính quốc gia Myanmar. Bắt đầu từ tháng 8-2016, FPT sẽ đầu tư xây dựng và triển khai toàn bộ hệ thống chuyển mạch tài chính cho Myanmar. FPT sẽ cho Công ty cổ phần chuyển mạch tài chính – thanh toán quốc gia Myanmar (MPU) thuê hệ thống trong vòng 10 năm và hưởng phần trăm từ việc thu phí trên các giao dịch điện tử. FPT không công bố tỷ lệ phần trăm được ăn chia này tuy nhiên trước mắt sẽ có 24/40 tổ chức tài chính tại Myanmar sử dụng hệ thống này và con số này có thể tăng lên trong thời gian tới.
 • Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa rồi đã chọn FPT Telecom làm nơi đặt Trung tâm Dữ liệu
 • Ký hợp đồng 8 tỷ cung cấp hệ thống báo cáo hợp nhất tài chính cho Viettel, được triển khai trong 6 tháng là một cấu phần của dự án "Đầu tư mua sắm hệ thống phần mềm hợp nhất báo cáo tài chính" của Viettel.
 • Triển khai phần mềm quản lý nhân sự cho NH Phương Đông, được nghiệm thu vào cuối tháng 2/2017.
 • Hoàn thành giai đoạn 1 dự án FPT. eHospital cho bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic II tại Bạc Liêu. Dự Án được triển khai thành 3 giai đoạn: nội trú, ngoại trú, hành chính văn phòng dự kiến hoàn thành cuối tháng 11/2016.
 • Ký kết hợp tác với softbank và tổ chức giáo dục Hoa Kỳ đưa robot mang tên NAO vào giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam. 
 • Triển khai phần mềm quản lý nhân sự và kết nối thông tin cho SCIC
 • Trở thành đối tác duy nhất cho Bella Dati tại đông dương, mở ra hướng phát triển mới cho FPT IS trong việc cung cấp các ứng dụng trí tuệ doanh nghiệp (BI) của Bella Dati đến doanh nghiệp, đối tác tại đông dương.
 • Phân phối chính thức veritas Infoscale Enterpris, giải pháp lưu trữ và cluster dễ dàng sử dụng.
 • FPT Shop chính thức được Apple ủy quyền chính hãng bán macbook, Apple Watch bên cạnh sản phẩm Iphone 6, Iphone 6s đã được ủy quyền trước đó. Và là đại lý đầu tiên được ủy quyền cấp cao nhất của Apple bán đủ các sản phẩm.
 • Khai Trương trung tâm trao đổi sinh viên quốc tế FPT (FISEC), dự kiến tiếp nhận từ 300 - 500 sinh viên đến từ các nước đến trao đổi, giao lưu ngắn hạn tại Việt Nam.
Kết Quả Kinh Doanh
 • Lũy kế 8 tháng đầu năm FPT đạt 24,544tỷ đồng, và 1,719 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tương ứng với 93% và 102% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1,119tỷ đồng. EPS đạt 2,441đồng sau 8 tháng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2015.

 • Tuy nhiên, điểm nhấn ở doanh thu kỳ này là sự tăng trưởng vượt bậc của lĩnh vực đầu tư quốc tế, ghi nhận kết quả khả quan với 3,625tỷ đồng doanh thu và 509 tỷ đồng LNTT tăng 29% so với cùng kỳ. 

 • Bên cạnh đó lĩnh vực bán lẽ tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 33% về doanh thu và 44% về LNTT đạt 104% và 106% kế hoạch.

 • FPT được vinh doanh trong Top 10 của danh sách 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, và được định giá khoản 302tr USD.
Khuyến nghị trong room khách Hàng VIP:Khuyến Nghị Mua CLC vùng giá 60.x

Thursday, September 15, 2016

Công ty Cổ phần Cát Lợi (HOSE)
I. Thông Tin Doanh Nghiệp
Địa chỉ: 934D2, Đường D, Khu CN Cát Lái, P. Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Tp.HCM
1.Vốn Điều Lệ: 131 tỷ
2. Cơ Cấu Cổ Đông

3. Ngành Nghề Kinh Doanh
 • In bao bì, sản xuất cây đầu lọc và phụ liệu thuốc lá
 • Sản phẩm gồm: Sản Phẩm cây đầu lọc, Sản phẩm in, Sản Phẩm Sáp Vàng, Sản phẩm cắt và gia công
4. Thế Mạnh
 • Doanh nghiệp hoạt động ổn đinh, theo đuổi mô hình tăng trưởng bền vững
 • Nguồn khách hàng sẵn có trải dài từ Bắc vào Nam, lớn nhất là Công ty thuốc lá Sài Gòn, Công ty thuốc lá Thăng Long và các công ty thuốc lá Miền Tây, 
 • 80% sản lượng đầu ra của Công ty được tiêu thụ bởi các đơn vị trực thuộc của Tổng Công ty. Hiện nay, sản phẩm của Công ty chiếm từ 20 - 50% thị phần tùy theo mặt hàng so với các doanh nghiệp khác trong ngành. Sản phẩm của Công ty hiện chiếm 50% thị phần trong Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam và chiếm khoảng 30% thị phần trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong đó thị phần cao nhất là sản phẩm cây đầu lọc với tỷ trọng 50,31% và tiếp theo là sản phẩm sáp vàng với tỷ trọng 28,46% trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam. 
 • Chi trả cổ tức tiền mặt ổn định hàng năm trung bình từ 20-35%
 • Sản phẩm đặc thù tính cạnh tranh thấp
5. Khuyết điểm:
 • Nguồn nguyên liệu chính chủ yếu được nhập khẩu từ các thị trường như EU, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc nên dòng tiền chịu rủi ro về biến động tỷ giá, chủ yếu là đồng USD và JPY
 • Không có tính đột biến trong hoạt kinh doanh
 • Phụ thuộc khá nhiều vào nguồn Nguyên liệu nhập khẩu, làm gia tăng chi phí sản xuất, chiếm tỷ trọng khoản 85% doanh thu.( Acetate tow, nguyên liệu chính để sản xuất cây đầu lọc, chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, luôn có biến động mạnh về giá (giá Acetate tow biến động theo giá xăng dầu).
6. Đầu Tư: 
 • Đối với công nghệ in: Công ty trang bị các loại máy in ống đồng chuyên dụng 5,6,8 màu của Châu Âu, chủ yếu là Anh, Pháp. Ngoài ra, để đáp ứng nhu cầu thị trường, năm 2005, Công ty đã tiến hành mua thêm máy in ốngđồng mới 9 màu do Pháp sản xuất với trị giá lên tới 2.220.990EUR.
 • Đối với công nghệ sản xuất cây đầu lọc: Công ty đang sử dụng hơn 9 máy sản xuất cây đầu lọc và sử dụng hết công suất, các thiết bị chủ yếu có nguồn gốc từ Châu Âu và có năng suất thực tế trung bình là 3000 điếu/phút. Năm 2005, Công ty quyết định đầu tư thêm 01 dây chuyền sản xuất cây đầu lọc mới 100% có công suất 4000 điếu/phút, với trị giá 590.550USD. 
 • CLC đang đầu tư 2,025,000 cổ phiếu CTCP Chứng Khoán nhất Việt trị giá 20,250,000,000vnd
II. Hoạt Động Kinh Doanh
1. Kết Quả Kinh Doanh Hiện Tại
 • Nhìn sơ lượt qua các năm CLC có tỷ suất sinh lợi rất cao, và tăng đều qua các năm. Với số vốn điều lệ là 131tỷ CLC đã tạo ra mức lợi nhuận 122tỷ trước thuế trong năm 2015, tỷ suất mong đợi của hầu hết các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường.
 • Và trong 6 tháng đầu năm 2016 CLC tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt với 854 tỷ doanh thu được tạo ra bằng 110.2% so với cùng kỳ năm 2015, Lợi nhuận sau thuế đạt được là 47.7tỷ bằng 122.3% so với cùng kỳ.
2. Kế Hoạch Kinh Doanh Tương Lai
 • Năm 2016, CLC đặt mục tiêu doanh thu 1.695 tỷ đồng và 80 tỷ đồng LNTT, cổ tức dự kiến 25% có thể bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
III. Khuyến Nghị Mua Bán
 • Khuyên Nghị mua CLC vùng giá 60.x với target 1 là 71.5, Dự kiến cuối tháng 10 sẽ đặt được mục tiêu
Biểu đồ giá

FMC: Khuyến Nghị mua 21.x

Wednesday, September 14, 2016


I. Thông Tin Doanh Nghiệp
Địa chỉ: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
Website: www.fimexvn.com
1.Vốn Điều Lệ: 300 tỷ

2. Cơ Cấu Cổ Đông
3. Ngành Nghề Kinh Doanh
 • Nuôi trồng, chế biến thủy sản xuất khẩu mà chủ yếu là mặc hàng Tôm đông lạnh. 
 • Chế biến nông sản xuất khẩu sang TT nhật bản như: kakiage, khoai lang, đậu bắp, cà tím, ớt chuông… , ở dạng hấp, chiên, tươi, phối chế…
 • Ngoài ra còn kinh doanh phụ trong các lĩnh vực bất động sản và nhà hàng ăn uống
4. Thế Mạnh
 • Trải qua 20 năm hoạt động và phát triển, FMC đã khẳng định được uy tín trên thị trường Tôm nội địa và xuất khẩu, được tin dùng ở nhiều nước có quy định khắc khe về nhập khẩu thực phẩm như: Nhật, EU và Hoa kỳ.
 • Luôn nằm trong tóp 5 doanh nghiệp xuất khẩu Tôm đông lạnh hàng đầu Việt Nam
 • Luôn chủ động được nguồn Tôm nguyên liệu nhờ quy trình sản xuất khép kín từ khâu nuôi trồng đến thu hoạch chế biến, nên FMC dễ dàng tuân thủ các tiêu chuẩn khét khe về an toàn thực phẩm tại thị trường các nước phát triển.
 • FMC có vùng nuôi tôm riêng rộng 160 hecta, đạt chuẩn BAP, ASC tạo thêm an tâm về tôm sạch tới khách hàng. Hàng trăm hecta hợp tác nông dân để gieo trồng nông sản phục vụ chế biến xuất khẩu.
 • Trình độ chế biến sản phẩm tôm ở FMC thuộc hàng đầu ở Việt Nam và đã được tiêu thụ ở các hệ thống nhà hàng, hệ thống phân phối lớn
 • Hiện mô hình nuôi tôm ao tròn, nhỏ có xử lý chất thải đáy được trang trại nuôi tôm Tân Nam của FMC đưa vào áp dụng, cho tỷ lệ thành công và hiệu quả kinh tế cao. Tỷ lệ thành công lên đến 85% và hiệu quả sản xuất mỗi vụ tăng trên 10% so với các công nghệ nuôi thông thường.
 • FMC được ưu đãi thuế suất 10% cho sản lượng sản xuất tại trụ sở Chính và 0% cho sản lượng sản xuất tại Xí nghiệp thủy sản Sao Ta và Nhà máy thực phẩm An Giang.
5. Khuyết điểm:
 • FMC có 80% thị phần là đồng USD và JPY, Tuy nhiên FMC đang lên kế hoạch để đa dạng hóa nguồn thu bằng cách tìm kiếm thị phần mới ở các nước như Anh, EU, Hàn Quốc.
 • Tình trạng hạn hán xâm nhập mặn trong chu kỳ từ tháng 3-7 đẩy giá thu mua nguyên liệu tăng lên trong khi đầu ra khó khăn do yếu tố mùa vụ, ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp.
 • FMC đang có khoản vay ngăn hạn khoản 9tr USD
6. Đầu Tư: Hiện tại FMC có 4 cơ sở chính gồm: 
 • Xí nghiệp thủy sản Sao Ta: Chế biến sản phẩm Tôm đông lạnh, được đầu tư với số vốn lên đến 100tỷ đem lại công suất chết biến khoảng 7500tấn/năm được đưa vào hoạt động từ tháng 04/2015 giúp FMC tăng thêm 60% sản lượng.
 • Nhà máy Thực phẩm An San chuyên chế biến nông sản xuất khẩu sang Thị Trường Nhật Bản
 • Xí nghiệp chế biến tại trụ sở công ty.
 • Nhà máy thủy sản gia công Tin An sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2016
II. Hoạt Động Kinh Doanh
1. Kết Quả Kinh Doanh Hiện Tại
 • Ngay năm hoạt động thứ 2 Công ty đã thu hồi vốn đầu tư ban đầu và đứng vào tốp 5 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu tôm lớn nhất nước kéo dài từ 1997 đến nay.
 • Năm 2013 Doanh số công ty vượt 100triệu USD, dự kiến cuối năm 2017 sẽ vượt 150triệu USD. Cố gắng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng 15-20% trong dài hạn.
 • LNST của FMC tăng trưởng đều những năm gần đây, trong đó năm 2012 đạt 6 tỷ đồng, năm 2013 đạt 33 tỷ đồng, năm 2014 đạt 63 tỷ đồng và năm 2015 nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sụt giảm lợi nhuận nhưng FMC vẫn đạt 97 tỷ đồng LNST, tăng 54% so với năm 2014
 • Trong 8 tháng đầu năm FMC chế biến gần 8700 tấn tôm thành phẩm và tiêu thụ hơn 8400 tấn bằng 118% so với cùng kỳ năm 2015, tương ứng với giá trị tiêu thụ khoảng 85.5triệu USD bằng 103% so với năm 2015. 
 • Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm FMC đạt gần 1.182 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 53% chỉ tiêu doanh thu mới; lợi nhuận trước thuế đạt 38,7 tỷ đồng, thực hiện được 52% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
2. Kế Hoạch Kinh Doanh Tương Lai
 • Xác định hoạt động chủ lực vẫn là nuôi tôm, chế biến tôm và chế biến nông sản: 
 • Chương trình trọng tâm thúc đẩy kinh doanh: thâm nhập hệ thống phân phối thủy sản cao cấp hàng đầu ở châu Âu, từng bước trở lại thị trường Canada, tăng cường tiêu thụ tại thị trường Hàn Quốc và duy trì tốt các khách hàng và thị trường đã có.
 • Chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 được điều chỉnh niên độ từ 31/12/2016 về 30/09/2016: Doanh thu dự kiến khoảng 2,230tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế khoảng 75 tỷ đồng bằng 66% kế hoạch ban đầu.
 • Giai đoạn cuối năm tình hình tôm nuôi miền Tây khá ổn, FMC đủ nguyên liệu để đẩy mạnh hoạt động chế biến những tháng cao điểm cuối năm để đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
III. Khuyến Nghị Mua Bán
 • EPS dự kiến cuối tháng 9/2016 khoảng 2500, nên mức giá kỳ vọng khoảng 28.5 cao hơn mức giá hiện tại 21.2 (ngày 14.09) là 35%
 • Khuyến nghị mua và nắm giữ tại mức giá 20.x - 21.x và cắt lỗ khi FMC thủng 19.5

Biểu đồ giá

 • FMC hiện vẫn nằm trong kênh tăng giá dài hạn, và đang tiến sát xuống đường biên dưới nằm quanh vùng giá 20.x -21, kỳ vọng chạm hỗ trợ FMC sẽ bật tăng trở lại.


 • Nhìn về Chu kỳ tăng giá thì theo lý thuyết sóng Elliot FMC đang giao dịch tại con sóng 4 của chu kỳ, ngưỡng hỗ trợ của con sóng này nằm ở mốc 19.5 (khả quan) và 17 (bi quan). Tuy nhiên nhìn vào thành quả hoạt động kinh doanh và tốc độ tăng trưởng của FMC trong những năm gần đây, cộng thêm việc ngành thủy sản bắt đầu tăng trưởng trở lại từ đầu năm 2016. Tôi kỳ vọng FMC sẽ đạt được mức giá như kỳ vọng.


 
Support : Creating Post Copyright © 2011. NTV News - All Rights Reserved
Proudly powered by Blogger